UCHWAŁA NR 2/2009 RADY NADZORCZEJ STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ ROZGŁOŚNI POLSKIEJ RADIA WOLNA EUROPA IMIENIA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO Z DNIA 17 CZERWCA 2009 r.

 

Rada Nadzorcza Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej RWE im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, na spotkaniu w dniu 17 czerwca 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Nowogrodzkiej 56 (Radio Café), postanowiła niniejszym przyjąć i uchwalić poniższe postanowienia i uwagi, dotyczące swej działalności po reaktywacji i odnowieniu Stowarzyszenia:

- Jesteśmy Stowarzyszeniem skupiającym pracowników, współpracowników i przyjaciół (słuchaczy i sympatyków) Rozgłośni Polskiej RWE, działającym na podstawie przepisów prawa „Prawo o Stowarzyszeniach”, pozwalających m.in. w wolny i nieskrępowany sposób stowarzyszać się i decydować o kształcie i zakresie swojej działalności;

- Stowarzyszenie nie uzurpuje sobie prawa do bycia stowarzyszeniem byłych pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa sensu stricto, choćby z racji tego, że większość osób realnie współtworzących od 1952 roku dokonania, tradycję i legendę RP RWE, w tym m.in. Jan Nowak-Jeziorański, już nie żyje. Tym bardziej więc Stowarzyszenie nie jest, nie może i nie zamierza być ciałem reprezentującym byłych pracowników Rozgłośni Polskiej RWE przed kimkolwiek i w jakiejkolwiek sprawie. Jesteśmy grupą osób, będących zarówno pracownikami, jak i słuchaczami RWE, wiernymi pamięci, dokonaniom i roli Radia w najnowszej historii Polski i Europy, którzy postanowili wznowić w zmienionej nazwie i poszerzonej formule działalność Stowarzyszenia istniejącego do 2006 roku pod pierwotną nazwą „Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa”. Kultywowanie pamięci o roli i znaczeniu Radia Wolna Europa (w tym Rozgłośni Polskiej) jest jednym z głównych celów naszej działalności;

- Nie jesteśmy Stowarzyszeniem zrzeszającym wszystkich pracowników, wszystkich współpracowników i wszystkich przyjaciół Rozgłośni Polskiej RWE. Stowarzyszenie bazuje wyłącznie na dotychczasowych członkach Stowarzyszenia tworzących naszą organizację od czerwca 1995 r. do kwietnia 2009 r. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest iść po linii organizacyjnej wytyczonej przez założycielkę Stowarzyszenia Alinę Perth-Grabowską, by utrzymać zwartość i sprawność operacyjną Stowarzyszenia oraz kontynuować jego działalność w duchu i na zasadach przez Nią wyznaczonych. Rada stawia sobie za cel rozbudowanie kontaktów i wymiany myśli z zagranicznymi przyjaciółmi Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Aliny Perth-Grabowskiej. Rada pragnie współpracować z istniejącą już od dłuższego czasu sekcją RWE przy Stowarzyszeniu Wolnego Słowa w Warszawie i m.in. poprzeć starania tej sekcji o uzyskanie statutu kombatanckiego dla byłych pracowników RWE.

- Po wznowieniu działalności Stowarzyszenia, stawiamy sobie za cel między innymi:

  • utrzymywanie pamięci o roli i znaczeniu Radia Wolna Europa w walce o wolną i demokratyczną Europę Środkowo-Wschodnią; Upamiętnianie historii i działalności RWE na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wolnaeuropa.pl
  • kultywowanie pamięci o dokonaniach Jana Nowaka-Jeziorańskiego – pierwszego Dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium oraz Redaktor Aliny Perth-Grabowskiej – dziennikarki RWE i założycielki Stowarzyszenia w 1994 r.;
  • propagowanie w Polsce idei dziennikarstwa wolnego, niepodległego i demokratycznego a także działania na rzecz przestrzegania zasad kodeksu etyki dziennikarskiej;
  • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie najnowszej historii Polski, w tym zwłaszcza wkładu polskiej emigracji politycznej w odzyskanie przez nasz kraj niepodległości oraz bieżących spraw Polski – kraju demokratycznego, rozwijającego się w strukturach Unii Europejskiej;
  • organizowanie spotkań i debat publicznych dotyczących bieżących wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce i na świecie, oraz historii XX wieku.

- Siedziba naszego Stowarzyszenia – Radio Café, mieszcząca się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 56 jest miejscem, gdzie zamierzamy organizować cykliczne spotkania i debaty publiczne. O spotkaniach tych, rejestrowanych przez Polskie Radio S.A., będziemy informować na naszej stronie internetowej www.wolnaeuropa.pl, zapraszając na nie wszystkich chętnych. Zachęcamy też – nie tylko osoby związane z RWE, ale i wszystkich zainteresowanych najnowszą historią Polski i tematyką, którą chcemy poruszać (np. szkoły noszące imię Jana Nowaka-Jeziorańskiego, inne organizacje pozarządowe działające w sferze publicznej itp.) – o nadsyłanie propozycji i sugestii tematów do dyskusji. Najciekawsze inicjatywy pomożemy zrealizować w naszej siedzibie oraz nagłośnić w środkach masowego przekazu. 

 

Rada Nadzorcza Stowarzyszenia:

Stefan Bratkowski, Maciej Morawski, Leszek Perth, Stanisław Pruszyński, Jacek Taylor

 

Protokołował: Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia:

Mariusz Kubik

Powrót do tekstu głównego